NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
3586
955
59892
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
05
SOC SEC 0 0 0 NA NA
SS 0 0 0 NA NA
WEL 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
09
DLDPS 0 0 0 NA NA
DLWPS 0 0 4 NA NA
Total : 0 0 4 NA NA
11
ASD 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
18
MHSBSRNY 0 0 545 NA NA
MHSGNAY 0 0 729 NA NA
Total : 0 0 1274 NA NA
19
UTLAL 0 0 0 NA NA
UTLDPS 0 0 12 NA NA
UTLOAPS 0 0 10 NA NA
UTLWPS 0 0 8 NA NA
Total : 0 0 30 NA NA
24
MBPCLP 0 0 41 NA NA
MBPDP 0 0 4451 NA NA
MBPDPAIDS 0 0 45 NA NA
MBPOAP 0 0 26504 NA NA
MBPSDOAP 0 0 1 NA NA
MBPSDP 0 0 98 NA NA
MBPUMW 0 0 392 NA NA
MBPWP 0 0 12069 NA NA
MBPWPAIDS 0 0 27 NA NA
Total : 0 0 43628 NA NA
27
IGNOAPS SEVEN 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
JHARKHAND
SSSOAPS 3586 955 14956 NA NA
Total : 3586 955 14956 NA NA