NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
3586
955
70042
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
05
SOC SEC 0 0 0 NA NA
SS 0 0 0 NA NA
WEL 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
09
DLDPS 0 0 0 NA NA
DLWPS 0 0 4 NA NA
Total : 0 0 4 NA NA
11
ASD 0 0 0 NA NA
GJSTSUR 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
18
MHSBSRNY 0 0 596 NA NA
MHSGNAY 0 0 1133 NA NA
Total : 0 0 1729 NA NA
19
UTLAL 0 0 1 NA NA
UTLDPS 0 0 12 NA NA
UTLOAPS 0 0 11 NA NA
UTLWPS 0 0 9 NA NA
Total : 0 0 33 NA NA
24
MBPCLP 0 0 41 NA NA
MBPDP 0 0 5453 NA NA
MBPDPAIDS 0 0 45 NA NA
MBPOAP 0 0 32600 NA NA
MBPSDOAP 0 0 1 NA NA
MBPSDP 0 0 122 NA NA
MBPUMW 0 0 492 NA NA
MBPWP 0 0 14480 NA NA
MBPWPAIDS 0 0 29 NA NA
Total : 0 0 53263 NA NA
27
IGNOAPS SEVEN 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
JHARKHAND
SSSOAPS 3586 955 15013 NA NA
Total : 3586 955 15013 NA NA