NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
4328
1704
69955
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
01
GJSR 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
05
SOC SEC 0 0 0 NA NA
SS 0 0 0 NA NA
WEL 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
09
DLDPS 0 0 0 NA NA
DLWPS 0 0 4 NA NA
Total : 0 0 4 NA NA
18
MHSBSRNY 0 0 596 NA NA
MHSGNAY 0 0 1133 NA NA
Total : 0 0 1729 NA NA
19
UTLAL 0 0 1 NA NA
UTLDPS 0 0 12 NA NA
UTLOAPS 0 0 11 NA NA
UTLWPS 0 0 9 NA NA
Total : 0 0 33 NA NA
24
MBPCLP 0 0 40 NA NA
MBPDP 0 0 5441 NA NA
MBPDPAIDS 0 0 45 NA NA
MBPOAP 0 0 32556 NA NA
MBPSDOAP 0 0 1 NA NA
MBPSDP 0 0 122 NA NA
MBPUMW 0 0 492 NA NA
MBPWP 0 0 14450 NA NA
MBPWPAIDS 0 0 29 NA NA
Total : 0 0 53176 NA NA
27
IGNOAPS SEVEN 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
ASD 606 612 0 NA NA
GJSTSUR 136 137 0 NA NA
Total : 742 749 0 NA NA
JHARKHAND
SSSOAPS 3586 955 15013 NA NA
Total : 3586 955 15013 NA NA