NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
16898
14663
282754
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
01
GJSR 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
05
SOC SEC 0 0 0 NA NA
SS 0 0 0 NA NA
WEL 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
09
DLDPS 0 0 0 NA NA
DLWPS 0 0 4 NA NA
Total : 0 0 4 NA NA
18
MHSBSRNY 0 0 872 NA NA
MHSGNAY 0 0 1662 NA NA
Total : 0 0 2534 NA NA
19
UTLAL 0 0 1 NA NA
UTLDPS 0 0 12 NA NA
UTLOAPS 0 0 14 NA NA
UTLWPS 0 0 9 NA NA
Total : 0 0 36 NA NA
24
MBPCLP 0 0 150 NA NA
MBPDP 0 0 21796 NA NA
MBPDPAIDS 0 0 284 NA NA
MBPOAP 0 0 125988 NA NA
MBPSDOAP 0 0 114 NA NA
MBPSDP 0 0 820 NA NA
MBPUMW 0 0 2540 NA NA
MBPWP 0 0 50655 NA NA
MBPWPAIDS 0 0 87 NA NA
Total : 0 0 202434 NA NA
27
IGNOAPS SEVEN 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
ASD 867 874 38617 NA NA
DWPS 12162 12550 8994 NA NA
GJSTSUR 283 284 14920 NA NA
Total : 13312 13708 62531 NA NA
JHARKHAND
SSSOAPS 3586 955 15215 NA NA
Total : 3586 955 15215 NA NA