NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
7059
4506
115465
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
01
GJSR 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
05
SOC SEC 0 0 0 NA NA
SS 0 0 0 NA NA
WEL 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
09
DLDPS 0 0 0 NA NA
DLWPS 0 0 4 NA NA
Total : 0 0 4 NA NA
18
MHSBSRNY 0 0 843 NA NA
MHSGNAY 0 0 1561 NA NA
Total : 0 0 2404 NA NA
19
UTLAL 0 0 1 NA NA
UTLDPS 0 0 12 NA NA
UTLOAPS 0 0 14 NA NA
UTLWPS 0 0 9 NA NA
Total : 0 0 36 NA NA
24
MBPCLP 0 0 42 NA NA
MBPDP 0 0 6057 NA NA
MBPDPAIDS 0 0 47 NA NA
MBPOAP 0 0 36983 NA NA
MBPSDOAP 0 0 3 NA NA
MBPSDP 0 0 191 NA NA
MBPUMW 0 0 580 NA NA
MBPWP 0 0 16002 NA NA
MBPWPAIDS 0 0 28 NA NA
Total : 0 0 59933 NA NA
27
IGNOAPS SEVEN 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
ASD 754 755 27566 NA NA
DWPS 2495 2571 649 NA NA
GJSTSUR 224 225 9860 NA NA
Total : 3473 3551 38075 NA NA
JHARKHAND
SSSOAPS 3586 955 15013 NA NA
Total : 3586 955 15013 NA NA