NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back


National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

Data Digitized Total PO A/C Aadhaar with PO A/C Aadhar Verified APB NEFT
32296994
7657
3586
955
0
0
Summary ->PO Beneficiaries
Scheme Total PO A/C PO with Aadhar Aadhar Verified DBT
APB NEFT
BIHAR
SOC SEC 0 0 0 NA NA
SS 0 0 0 NA NA
WEL 0 0 0 NA NA
Total 0 0 0 NA NA
DELHI
DLDPS 22 0 0 NA NA
DLWPS 462 0 0 NA NA
Total 484 0 0 NA NA
GUJARAT
ASD 0 0 0 NA NA
GJSTSUR 0 0 0 NA NA
Total 0 0 0 NA NA
JHARKHAND
SSSOAPS 7173 3586 955 NA NA
Total 7173 3586 955 NA NA
LAKSHADWEEP
UTLAL 0 0 0 NA NA
UTLDPS 0 0 0 NA NA
UTLOAPS 0 0 0 NA NA
UTLWPS 0 0 0 NA NA
Total 0 0 0 NA NA
MAHARASHTRA
MHSBSRNY 0 0 0 NA NA
MHSGNAY 0 0 0 NA NA
Total 0 0 0 NA NA
ODISHA
MBPCLP 0 0 0 NA NA
MBPDP 0 0 0 NA NA
MBPDPAIDS 0 0 0 NA NA
MBPOAP 0 0 0 NA NA
MBPSDOAP 0 0 0 NA NA
MBPSDP 0 0 0 NA NA
MBPUMW 0 0 0 NA NA
MBPWP 0 0 0 NA NA
MBPWPAIDS 0 0 0 NA NA
Total 0 0 0 NA NA
RAJASTHAN
IGNOAPS SEVEN 0 0 0 NA NA
Total 0 0 0 NA NA